×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (16.07.) 15,90 soja (12.07.) 36,50 pšenica rod 2019. minimum 12% proteina (16.07.) 18,40

Molimo Vas da prilikom unosa koristite i: č, ć, đ, dž, š, ž. Hvala.

Ne Da

1. Vrsta robe, kvalitet i način pakovanja: PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019. hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1.
2. Cena robe: 20,00 din/kg sa PDV-om.
3. Paritet: Uskladišteno u silos ovlašćenog skladištara Direkcije.
4. Minimalna količina: 10 tona za fizička lica, 20 tona za zemljoradničke zadruge, 100 tona za skladištare;
Maksimalna količina: 100 tona za fizička lica, 150 tona za zemljoradničke zadruge, 1.000 tona za ovlašćene skladištare.
5. Isporuka robe: Odmah nakon usmene dispozicije isporučiocu od strane Direkcije.
6. Kvalitativni i kvantitativni prijem: Vrši ovlašćena kontrolna kuća prilikom prijema robe kod ovlašćenog skladištara, o trošku prodavca robe.
7. Uslovi plaćanja robe: Virmanski u roku do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije Direkciji o isporuci merkantilne pšenice.
8. Napomena: Nalog prodaje se šalje isključivo putem sajta “Produknte berze” u periodu od 09:00 do 14:00 časova. Berza ne snosi odgovornost za greške nastale usled nepotpuno ili nečitko popunjenog naloga.
Pravo na prodaju robe po ovom Nalogu imaju:
– fizičkiha lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa važećim propisima i moraju biti u aktivnom statusu;
– zemljoradničke zadruge – koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i;
– skladištari – koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice i imaju gazdinsktvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.
Nalog važi od prijema najkasnije do realizacije količine predviđene Uredbom Vlade Republike Srbije.