×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (13.12.) 16,70 din/kg (-0,36%) soja (13.12.) 47,20 din/kg (-2,07%) pšenica SRPS (06.12.) 17,80 din/kg (0,00%) pšenica proteini min. 11,5% (02.11.) 18,40 din/kg (+0,27%) pšenica proteini min. 12% (30.11.) 17,80 din/kg (-2,73%) pšenica proteini min. 13% (28.11.) 19,00 din/kg (0,00%)

Na osnovu Zaključka vlade Republike Srbije od 05.11.2015. godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće otkup 25.020 tona kukuruza roda 2015. godine.

Otkup merkantilnog kukuruza u zrnu roda 2015. domaćeg porekla, po ceni od 19,00 din/kg (PDV uračunat u ovu cenu), fco silos ovlašćenog skladištara Direkcije, u ukupnoj količini od 25.020 tona, vršiće se od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (u aktivnom statusu) u individualnom sektoru (fizičkih lica) i zemljoradničkih zadruga (šifre pretežne delatnosti u APR-u: 0111)– registrovanih gazdinstava (u aktivnom statusu). Minimalna količina kukuruza koja se kupuje po nosiocu gazdinstva za individualni sektor (fizičkog lica) je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona,   dok je minimalna količina kukuruza koja se kupuje po nosiocu gazdinstva za zadruge 20 tona, a maksimalna 150 tona. Otkup se vrši preko “Produktne berze” u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljenog kukuruza izvršiti u roku do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije, odnosno potpisivanja ugovora sa prodavcima kukuruza. Potencijalni prodavci su oslobođenji plaćanja berzanske provizije, a snose samo troškove transporta do ovlašćenog skladištara po dispoziciji Direkcije i troškove analize kvaliteta kukuruza koji su spremni da prodaju.

Otkup počinje u 830, 17.11.2015. godine, a trajaće svakog radnog dana u vremenu od 830 do 1430 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina, a krajnji rok za otkup kukuruza je 30. novembar 2015. godine.

Prvi kontakt za prodaju kukuruza neophodno je ostvariti sa “Produktnom berzom” u Novom Sadu na jedan od telefona „Produktne berze“ u Novom Sadu (pozivni 021):

527-329

443-493

443-409

445-407

523-132

63-38-124

443-473

63-34-251

443-120

443-498

445-406

526-165

526-875

445-953

63-39-061

445-413

522-272

 • Na potpisivanje ugovora sa Direkcijom, nosioc registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (za fizička lica) dužan je da ponese:

 

 1. Fotokopiju lične karte
 2. Original ili overenu fotokopiju Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu
 3. Potvrdu o uskladištenju – magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije
 4. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta
 5. Račun Direkciji za isporučenu robu.
 • Na potpisivanje ugovora sa Direkcijom, ovlašćeno lice za zastupanje registrovane zemljoradničke zadruge, dužno je da ponese:
 1. Fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
 2. Original ili overenu fotokopiju Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu
 3. Fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.
 4. Ličnu kartu
 5. Pečat zadruge, koji mora biti identičan pečatu sa depo-kartona
 6. Potvrdu o uskladištenju – magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije
 7. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta
 8. Račun Direkciji za isporučenu robu.

NAPOMENA: Dinarska sredstva Direkcija uplaćuje isključivo na tekući račun gazdinstva naveden u Izvodu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE:

NOVI SAD (za prodavce sa teritorije Vojvodine):

 • Načelnik: Dragica Cajner
 • Kontakt telefoni: – Dragica Cajner     021/526-890

                                Jelena Drobnjak   021/452-774

BEOGRAD (za prodavce sa teritorije Centralne Srbije):

Načelnik: Milomir Rakić

Kontakt telefoni: -Snežana Obradović 011/32-38-425

Sanja Vojinović        011/32-35-364

ПРЕГЛЕД КОЛИЧИНСКИХ КВОТА ПО ОКРУЗИМА
Р. бр. Округ Планирана куповина у т
1 СЕВЕРНО БАЧКИ 1.064
2 СРЕДЊЕ БАНАТСКИ 1.452
3 СЕВЕРНО БАНАТСКИ 1.114
4 ЈУЖНО БАНАТСКИ 3.205
5 ЗАПАДНО БАЧКИ 1.477
6 ЈУЖНО БАЧКИ 2.979
7 СРЕМСКИ 3.729
Укупно Војводина 15.020
1 МАЧВАНСКИ 2.000
2 КОЛУБАРСКИ 1.000
3 БРАНИЧЕВСКИ 2.000
4 ЗАЈЕЧАРСКИ 500
5 ГРАД БЕОГРАД 2.000
6 Oстали окрузи 2.500
Укупно центална Србија 10.000
СПИСАК СКЛАДИШТАРА
Ред. број Складиштар Слободни складишни капацитет за откуп мерк. кукуруз по постојећим уговорима и додатним капацитетима код овлашћених складиштара
01 – СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
1 ‘ГЕБИ” Чантавир 3.000,00
УКУПНО 3.000,00
02 – СРЕДЊЕБАНАТСКИ ОКРУГ
2 ЗЗ “ВРАЊЕВО”, Врањево, Нови Бечеј 1.050,00
3 “ЈУКО-БЕГЕЈЦИ”, Торак 1.000,00
4 ЗЗ “МРКШИЋЕВИ САЛАШИ”, Српски Итебеј 2.000,00
УКУПНО: 4.050,00
03 – СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
5 “ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН”, Сента 500
6 “AWISS”, Београд, силос у Падеју 2.000,00
7 “АГРОГРЊА” Пивнице, силос у Ади 600
УКУПНО: 3.100,00
04 – ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ  
8 “АГРОПРОДУКТ”, Кнић, силос у Иланџи 1.500,00
9 АД “РАТАР”, Панчево 2.000,00
10 “МДН АГРИ”, Баваниште 2.000,00
11 “БЦМ ТРЕЈД”, Београд, силос у Идвору 2.200,00
12 “КОНДИВИК” ДОО, Вршац, силос  у Уљми 1.200,00
УКУПНО: 8.900,00
05 – ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ  
13 “УЉАРИЦЕ БАЧКА” Нови Сад, силос у Сонти 1.600,00
14 “МЕТЕОР КОМЕРЦ” ДОО, Сомбор 2.500,00
УКУПНО: 4.100,00
06 – ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ  
15 “МИСТРАЛ КОМЕРЦ”, Темерин 1.700,00
16 “АГРОХЕМИКА”, Бачки Петровац 1.500,00
17 “АГРООМЕГА” Жабаљ 2.000,00
18 “УЉАРИЦЕ БАЧКА” Нови Сад, силос у Жабљу 2.100,00
19 “АГРОПЛОД” Гложан 1.000,00
УКУПНО: 8.300,00
07 – СРЕМСКИ ОКРУГ  
20 АД  “ЖИТОСРЕМ”, Инђија 2.400,00
21 “ПАНОНИЈА ПРОМЕТ” С. Пазова 1.690,00
22 “АЛБАТРОС, ШИД, силос у Ердевику 3.000,00
23 “АГРОГЛОБЕ”, Нови Сад, силос у Кукујевцима 1.500,00
24 “МЛИН ШКРБИЋ”, Мартинци 1.300,00
25 “ИТАЛИ СТИЛ”, Никинци 500
УКУПНО: 10.390,00
УКУПНО ВОЈВОДИНА: 41.840,00
08 – МАЧВАНСКИ ОКРУГ
26 ‘ДПС КЛАС ГРУП” Шабац – силоси у Платичеву 2.000,00
УКУПНО: 2.000,00
09 – КОЛУБАРСКИ  ОКРУГ  
27 “СТОЧАР Л.С.Б.”,  Уб 1.000,00
УКУПНО: 1.000,00
11 – БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ  
28 ‘ФИЛИП” Пожаревац 2.000,00
29 “ВОЋНО ЛОЗ. РАС.”, Жабари 500
УКУПНО: 2.500,00
15 – ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ  
30 “ЖИТОПРОМЕТ”, Зајечар 500
УКУПНО: 500
00 – ГРАД БЕОГРАД  
31 АД “МАКОВИЦА”, Младеновац 2.000,00
УКУПНО: 2.000,00
УКУПНО ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА: 8.000,00
СВЕГА: 49.840,00