×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (04.12.) 14,50 soja (21.11.) 37,35 pšenica (06.12.) minimum 13% proteina 21,00

PRODUKTNA BERZA AD – NOVI SAD

del.br.:
datum:

ANEX

PRAVILNIKA O BERZANSKOM TRGOVANJU NA

„PRODUKTNOJ BERZI AD” – NOVI SAD

Ovim Anexom, Direktor „Produktne berze AD” Novi Sad, donosi:

PRAVILNIK O BERZANSKOM TRGOVANJU ROBNIM ZAPISIMA NA

„PRODUKTNOJ BERZI AD” – NOVI SAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 36.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način trgovanja robnim zapisima na „Produktnoj berzi AD” Novi Sad (u daljem tekstu Berza).

 

II PROŠIRENJE LISTINGA

Član 37.

Pored predviđenih 7 (sedam) grupa proizvoda, kojima se, u skladu sa Pravilnikom o trgovanju (Član 4.) trguje na Berzi, uvodi se kao tržišni materijal i robni zapis izdat od strane Javnog skladišta u formi i na način predviđen Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode.

 

III PRIJEM ROBNIH ZAPISA U KOTACIJU

Član 38.

Potencijalni prodavac robnog zapisa, u cilju berzanske prodaje istog, šalje na Berzu, putem faxa, nalog za prodaju robnog zapisa (Prilog 1.) Pored naloga za prodaju, potencijalni prodavac robnog zapisa dužan je da faxom pošalje fotokopiju sve 4 (četiri) strane istog kao i Potvrdu Javnog skladišta da su ukupni troškovi skladištenja i manipulacije robom, na koju se robni zapis odnosi, u potpunosti izmireni do roka koji ne može biti kraći od roka trajanja naloga za prodaju robe.

Pored navedenog uslova, potreban uslov kotacije Naloga za prodaju robnog zapisa je da isti mora da se odnosi na celokupnu količinu robe koja je u robnom zapisu navedena, odnosno za isti važi klauzula „sve ili ništa”.

Član 39.

U slučaju kotiranja naloga prodaje robnog zapisa koju vrši založni poverilac, a u skladu sa članovima 25., 26. i 36. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, procedura kotacije sprovodi se na način predviđen prethodnim članom ovog Anexa, pri čemu:

založni poverilac ne mora Berzi slati faxom Potvrdu Javnog skladišta, da su ukupni troškovi skladištenja i manipulacije robom, na koju se robni zapis odnosi, izmireni, shodno predviđenom redosledu naplate prilikom prinudne prodaje (Član 36. Zakona);

rok važenja Naloga za prodaju robnog zapisa mora biti isključivo 3(tri) radna dana od datuma prijema Naloga na Berzi, ne računajući datum prijema Naloga.

 

IV ZAKLJUČENJE BERZANSKOG POSLA KUPOPRODAJE ROBNOG ZAPISA

Član 40.

Procedura uparivanja naloga prodaje i naloga kupovine robnog zapisa, podrazumeva uslov sa strane tražnje (kupovnog naloga) da je potencijalni kupac robnog zapisa isključivo domicilno pravno lice, član Berze, kao i da se uparivanje naloga neće sprovesti ukoliko je kotirao količinu robe manje od količine robe po nalogu prodaje, odnosno sve do trenutka dok se ne pojavi nalog kupovine kojim bi se količinski ispunio uslov „sve ili ništa” sa strane kotiranog naloga prodaje.

Član 41.

U zavisnosti od toga da li kotaciju prodaje robnog zapisa vrši fizičko ili pravno lice, ovim Anexom definiše se procedura uparivanja naloga i zaključenja berzanskog posla, kako sledi:

a) BERZANSKA REALIZACIJA KUPOPRODAJE ROBNOG ZAPISA U SLUČAJU KOTIRANJA NALOGA PRODAJE OD STRANE PRAVNOG LICA

 • Nakon prijema u kotaciju naloga prodaje robnog zapisa, na način i pod uslovima navedenim u Članu 38. I Članu 39. ovog Anexa, kotacija se objavljuje na monitorima brokera, kao i na stranici sajta Berze, dostupnoj samo njenim članovima;
 • U slučaju prijema odgovarajućeg naloga za kupovinu robnog zapisa (Član 40. Anexa) – Prilog 2., elektronski sistem uparivanja Naloga, automatski štampa Potvrdu prodaje odnosno Potvrdu kupovine robnog zapisa;
 • Prodavac robnog zapisa se obaveštava da je nalog prodaje realizovan i da je dužan da istog ili sledećeg radnog dana dostavi u depo-registar Berze original robnog zapisa overen sa svoje strane odnosno sa strane indosanta;
 • Po dostavljanju originala robnog zapisa na Berzu, prodavcu se daje Potvrda prodaje, koja ujedno predstavlja i fakturu za berzansku proviziju u iznosu od 0,5%, na ukupnu dinarsku vrednost zaključenog posla uvećanu za pripadajući PDV;
 • Istovremeno se kupcu šalje Potvrda kupovine, koja ujedno ujedno predstavlja i fakturu za berzansku proviziju u iznosu od 0,5%, na ukupnu dinarsku vrednost zaključenog posla uvećanu za pripadajući PDV;
 • Uz Potvrdu kupovine, kupac dobija i predračun prodavca za uplatu dinarske protivrednosti u skladu sa elementima uslova plaćanja iz oba naloga;
 • Kada se plaćanje realizuje ili se realizuju uslovi plaćanja predviđeni nalozima, kupac se poziva da sa svoje strane overi robni zapis, kao indosatar, nakon čega mu se isti uručuje u vlasništvo iz depo-registra Berze.

b) BERZANSKA REALIZACIJA KUPOPRODAJE ROBNOG ZAPISA U SLUČAJU KOTIRANJA NALOGA PRODAJE OD STRANE FIZIČKOG LICA

 • Fizičko lice (potencijalni prodavac robnog zapisa) šalje preduzeću „AGRAR PRODUKT DOO”, iz Novo Sada, čiji je osnivač „Produktna berza AD” Novi Sad, nalog prodaju robnog zapisa (Prilog 3.), pod uslovima navedenim u Članu 38. I Članu 39. ovog Anexa;
 • „AGRAR PRODUKT DOO” objavljuje kotaciju naloga prodaje robnog zapisa u svoje ime, pod istim uslovima koji su navedeni u nalogu za prodaju robnog zapisa koji je primio od fizičkog lica i ista se objavljuje na monitorima brokera, kao i na stranici sajta Berze, dostupnoj samo njenim članovima;
 • U slučaju prijema odgovarajućeg naloga za kupovinu robnog zapisa (Član 40. Anexa) – Prilog 2., elektronski sistem uparivanja Naloga, automatski štampa Potvrdu prodaje odnosno Potvrdu kupovine robnog zapisa;
 • Kupac uplaćuje dinarsku protivrednost zaključenog posla na račun „AGRAR PRODUKTA” N.Sad, a ovaj obaveštava prodavca (fizičko lice) da istog ili najkasnije sledećeg dana (u odnosu na datum realizacije uslova plaćanja iz naloga) dostavi u depo-registar Berze original robnog zapisa overen sa strane indosanta;
 • Po prijemu originala robnog zapisa u depo-registar Berze, „AGRAR PRODUKT” N.Sad uplaćuje sredstva na račun prodavca robnog zapisa. Ukoliko prodavac nije u sistemu PDV-a, uplaćuje mu se iznos neto vrednosti robe + 5% – 1% na ime provizije zastupanja prodavca na Berzi (prodavac kao fizičko lice ne mora da bude član Berze, za razliku od prodavca – pravnog lica);
 • Krajnji kupac robnog zapisa se poziva da u prostorijama Berze overi (sa strane indostara) robni zapis i da isti preuzme iz depo-registra Berze u svoje vlasništvo.

 

V PRELAZNE ODREDBE

Član 42.

Za sve ostale elemente berzanskog trgovanja robnim zapisima, kao što su:

Evidentiranje, javno objavljivanje podataka, informisanje i edukacija;

Sprečavanje zloupotreba od strane članova Berze i ostalih učesnika u berzanskoj trgovini, brokera Bere i drugih zaposlenih na Berzi (etički kodeks);

Neizvršenje preuzetih obaveza od strane članova Berze i ostalih učesnika u berzanskoj trgovini, i dr.,

važe odredbe osnovnog Pravilnika o trgovanju „Produktne berze AD” N.Sad, donetog dana 28.12.2007.godine, u Novom Sadu.

Član 43.

Ovaj Anex Pravilnika o trgovanju na „Produktnoj berzi AD” u Novom Sadu stupa na snagu datumom donošenja uz obavezu objavljivanja istog na oglasnoj tabli Berze.

Direktor Berze