×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50

Na osnou člana 42. stav 6. Statuta akcionarskog društva za berzansko poslovanje i informisanje „Produktna berza“ Novi Sad direktor akcionarskog društva za berzansko poslovanje i informisanje „Produktna berza“ Novi Sad društva dana 23.11.2016. godine, donosi:

PRAVILNIK O TARIFI

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA BERZANSKO POSLOVANJE I INFORMISANJE

„PRODUKTNA BERZA“ NOVI SAD

Član 1.

 

NAKNADE

1.1. Potvrde o cenama
1 1.000,00
2-3 2.000,00
4-10 3.000,00
11-20 5.000,00
21-50 8.000,00
51-250 12.000,00
251- 15.000,00
*Jedan podatak podrazumeva jednu cenu za jednu robu (na određeni datum ili za određeni vremenski period)
1.2. Izrada posebnih i dodatnih izveštaja o trgovanju
1.2.1. Na traženi dan/ mesec/godinu 2.000,00
1.2.2. Za mesec dana, po danima 5.000,00
 *cene su iskazane bez PDV-a
Izveštaji berze
2. Naknada za članarinu za pravna lica
2.1.  pravna lica
2.1.1. Kvartalno 8.000,00
2.1.2. Polugodišnje 15.000,00
2.1.3. Godišnje 27.000,00
2.2. Naknada za članarinu za poljoprivredna gazdinstva
Kvartalno 4.000,00
Polugodišnje 7.000,00
Godišnje 13.000,00
*na osnovu člana 3. I člana 5. Zakona o PDV-učlanarina ne predstavlja promet dobara I usluga po Zakonu o PDV-u
2.3. Pretplata na Berzanski informator
2.3.1. Polugodišnje 3.000,00
2.3.2. Godišnje 6.000,00
 *cene su iskazane bez PDV-a
3. Provizije po osnovu zaključenih transakcija**
 do 10.000.000,00 RSD 0,30%
od 10.000.001,00 RSD do 40.000.000,00 RSD 0,20%
preko 40.000.001,00 RSD 0,10%
** provizija za tekuću godinu se određuje na sledeći način:
1. Kriterijum za određivanje pripadajuće provizije od 01. januara, a po opsezima navedenim u tabeli, je bruto vrednost prometovane robe prethodne kalendarske godine zaključeno sa 31. decembra
2. Korekcija visine provizije u tekućoj godini će se vršiti onog momenta kada prometi kumulativno od 1. januara tekuće godine zadovolje kriterijume iz tabele.

Promena stope provizije utvrđene na gore naveden način će se primenjivati od prvog sledećeg kuporpodajnog ugovora realitovanog preko berze. Nova stopa provizije se neće retroaktivno primenjivati.

Član 2.

U slučajevima kada direktor Berze ili direktor poslovnih operacija, odobri pravnom licu pristup organizovanoj trgovini, a da ono nije uplatilo propisanu članarinu za tekuće kalendarsko polugodište, Berza u svojoj zaključnici (Berzanskoj Potvrdi prodaje/kupovine), zaračunava proviziju od 1% (uvećanu za iznos pripadajućeg PDV-a za izvršene usluge) računato na ukupnu vrednost zaključenog berzanskog posla (količina robe x cena robe sa PDV-om). Nakon uplate članarine u tekućem kalendarskom polugodištu, pravno lice iz ovog stava, stiče pored prava koja mu pripadaju kao članu Berze i pravo na umanjenje berzanske provizije po zaključnici koja mu je ranije izdata u skladu sa Pravilnikom o tarifi berzanske provizije (uvećan za iznos pripadajućeg PDV-a), računato na ukupnu vrednost zaključenog berzanskog posla (količina robe x cena robe sa PDV-om). Ukoliko pravno lice iz ovog stava, ne izvrši obavezu uplate članarine u tekućem kalendarskom polugodištu, gubi pravo na umanjenje berzanske provizije po ovom osnovu.

Član 3.

Prilikom izdavanja pismenih Potvrda, na zahtev članova Berze i drugih pravnih i fizičkih lica, o kretanju zaključenih cena na Berzi (aktuelnih i istorijskih), Berza u skladu sa odlukom direktora Berze o visini novčane naknade, avansno naplaćuje usluge izdavanja istih.

Član 4.

Na provizije i naknade utvrdjene ovim Pravilnikom o tarifi, Berza zaračunava poreze u skladu sa zakonskim propisima.

Član 5.

Direktoru Berze daje se diskreciono pravo da, vodeći računa o celovitosti interesa Berze, primeni niže stope i naknade od stopa, odnosno naknada utvrdjenih ovim Tarifnikom.

Član 6.

Pravilnik o poslovnoj tarifi stupa na snagu 8 dana od datuma donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli Berze.

 

Član 7.

Danom stupanja ovog Pravilnika o tarifi, prestaje da važe član 8., član 9. i član 10. Pravilnika o berzanskom trgovanju.