×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50

ORGANIZACIJA

Organizacionu strukturu Društva čine sledeći organizacioni oblici:

  1. DIREKTOR
  2. SEKTORI kao zaokruženi procesi rada i to:

B1. Sektor poslovnih operacija

U okviru ovog sektora obaljaju se poslovi vezani za realizaciju poslova posredovanja u trgovini strandardizovanom robom, kao i drugi poslovi:

– izrade i obrade podataka,

– analize i prognoze u vezi sa robnim tržištem za potrebe Društva.

Ovaj sektor čini direktor sektora, kontrolor, glavni broker i 6 brokera.

B2. Sektor za finansijske i administrativno – tehničke poslove.

U okviru ovog sektora obavljaju se poslovi organizacije i realizacije upravnih, računovodstvenih i drugih poslova značajnih za poslovanje Društva, kao i poslovi:

– organizacije i realizacije vođenja baze podataka klijenata društva,

– stanja na računuma,

– podataka o trgovanju i ostalih podataka u vezi sa poslovanjem klijenata.

Organi upravljanja berzom su:

Skupština kao najviši organ upravljanja, koju čine predstavnici države kao jedinog akcionara u vlasničkoj strukturi,

Direktor, koga postavlja Skupština.

 

PRM obrazac