×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (03.11.) 26,12 soja (24.11.) 73,51 pšenica minimum 12% proteina (24.11.) 32,99
Fizičko ili pravno lice koje izvršava na Berzi naloge kupovine/prodaje u ime fizičkih ili pravnih lica.
Prevod: cena sa vozarinom, ugovorena odredišna luka
Grupa “C” “Incoterms 2000” (označava da je glavni prevoz plaćen), termin se koristi samo za pomorski ili rečni prevoz; prodavac je isporučio robu, ocarinjenu za izvoz, kad je roba prešla ogradu u otpremnoj luci, mora da plati cenu sa vozarinom do ugovorene odredišne luke; kupac snosi sve troškove i rizike posle isporuke robe.
Prevod: cena sa vozarinom i osiguranjem, ugovorena odredišna luka
Ovaj izraz iz incoterms 2000 spada u grupu “C” (označava da je glavni prevoz robe plaćen), termin se koristi samo za pomorski i rečni prevoz; prodavac je isporučio robu, ocarinjenu za izvoz, kad je roba prešla brodsku ogradu u otpremnoj luci, mora da plati cenu sa vozarinom i pomorsko osiguranje do ugovorene odredišne luke; kupac snosi sve troškove i rizike posle isporuke robe.
Prevod: vozarina i osiguranje plaćeni do, ugovoreno mesto opredeljenja
Grupa “C” Incoterms 2000 (glavni prevoz robe plaćen); termin se korsiti za sve vrste prevoza; prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, prevozniku koga je on imenovao i plaća troškove prevoza (vozarinu i osiguranje) za dopremanje robe do ugovorenog odredišta; kupac snosi sve dopunske troškove i rizike posle isporuke robe.
Prevod: vozarina plaćena do, ugovoreno mesto opredeljenja
Grupa “C” Incoterms 2000 (glavni prevoz robe plaćen, termin se koristi za sve vrste prevoza; prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, prevozniku koga je on imenovao i plaća vozarinu za dopremanje robe do ugovorenog odredišta; kupac snosi sve dopunske troškove i rizike posle isporuke robe.
Prevod: isporučeno na granici, ugovoreno mesto
Ovaj Incoterm 2000 izraz je u grupi “D”, čija je osnovna odrednica “prispeće” robe, termin se koristi za sve vrste prevoza, za isporuku robe na kopnenoj granici; prodavac isporučuje robu, neistovarenu, ocarinjenu za izvoz, ali neocarinjenu za uvoz i stavlja robu na raspolaganje kupcu u prispelom prevoznom sredstvu na ugovorenoj tački i mestu na granici; kupac snosi sve dodatne troškove (uvozne) i rizike posle isporuke robe.
Prevod: isporučeno ocarinjeno, ugovoreno mesto opredeljenja
Grupa “D” Incoterms 2000 (označava prispeće robe); termin se koristi za sve vrste prevoza i predstavlja maksimalnu obavezu prodavca; prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za uvoz, uz plaćanje svih troškova i rizika za dopremanje robe, i stavlja robu na raspolaganje kupcu neistovarenu sa prispelog prevoznog sredstva na ugovorenom mestu; kupac snosi troškove i rizike posle isporuke robe.
Prevod: isporučeno neocarinjeno, ugovoreno mesto opredeljenja
Grupa “D” Incoterms 2000 (označava prispeće robe); termin se koristi za sve vrste prevoza; prodavac isporučuje robu, nesitovarenu, ocarinjenu za izvoz, ali neocarinjenu za uvoz, uz plaćanje svih troškova i rizika u vezi sa dopremanjem robe i stavlja robu na raspolaganje kupcu u ugovorenom mestu opredeljenja; kupac snosi sve troškove (uvozne) i rizike posle isporuke robe.
Prevod: isporučeno franko obala, ugovorena odredišna luka
Grupa “D” Incoterms 2000 (označava prispeće robe); termin se koristi za isporuku robe morem ili rekom ili multimodalnim prevozom, iskrcavanjem iz broda na obalu u odredišnoj luci; prodavac isporučuje robu ocarinjenu za izvoz, ali neocarinjenu za uvoz, uz plaćanje svih troškova i rizika i stavlja robu na raspolaganje kupcu na obali/keju u ugovorenoj odredišnoj luci i istovarom na obalu/kej; kupac snosi sve dodatne troškove (uvozne) i rizike posle isporuke robe.
Prevod: dug-akcija-zamena
Naziv za vrstu zamene (svopa) duga za akcionarski kapital (u okviru međunarodne dužničke krize) u slučajevima kada postoji potraživanje u preduzećima zemlje dužnika. To potraživanje se pretvara (vrši se zamena) u akcije /ako je akcionarsko društvo; AD /ili se kupuju udeli/ u društvima sa ograničenom odgovornošću; DOO.
fizičko ili pravno lice koje na Berzi trguje češće u svojstvu principala nego kao agenti (izvršioci tuđih naloga), zarađujući češće kroz razliku u ceni nego kroz dilersku proviziju.
Prevod: franko fabrika, ugovoreno mesto
Izraz iz “Incoterms 2000”, spada u grupu “E”, koja označava polazak robe i predstavlja minimalnu obavezu za prodavca; prodavac stavlja robu na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama ili na drugom ugovorenom mestu (pogon, fabrika, skladište), neocarinjenu za izvoz i neutovarenu u vozilo za njeno preuzimanje; kupac snosi troškove i rizike iznošenja robe iz prodavčevih prostorija.
Prevod: franko uz bok broda, ugovorena otpremna luka
“Incoterms 2000” izraz iz grupe “F” (glavni prevoz neplaćen); prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, postavljanjem uz bok plovila u ugovorenoj otpremnoj luci; termin se koristi samo za pomorski ili rečni prevoz; kupac ugovara prevoz i snosi sve troškove i rizike od kada je roba isporučena od strane prodavca.
Prevod: franko prevoznik, ugovoreno mesto
“Incoterms 2000” izraz, koji spada u grupu “F”, što znači da je glavni prevoz robe neplaćen; prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, prevozniku imenovanom od strane kupca, na ugovorenom mestu; termin se može koristiti za sve vrste prevoza (i za multimodalan prevoz); kupac ugovara prevoz i snosi sve troškove i rizike od kada je roba isporučena od strane prodavca.
Standardizovan ugovor o terminskoj isporuci tržišnog materijala. Obaveza prodavca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, isporuči osnovni tržišni materijal (robu, hartiju od vr, i dr.) po unapred ugovorom predviđenoj fjučers ceni. Obaveza kupca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, prodavcu ugovora isplati vrednost osnovnog tržišnog materijala, po ugovorom utvrđenoj fjučers ceni.
Prevod: franko brod, ugovorena otpremna luka
“Incoterms 2000” izraz iz grupe “F” (glavni prevoz neplaćen); prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, kada je ona prešla preko ograde broda u ugovorenoj luci, termin se koristi samo za pomorski ili rečni prevoz; kupac ugovara prevoz i snosi sve troškove i rizike od kada je roba isporučena od strane prodavca.
Ugovor o terminskoj isporuci tržišnog materijala. Za razliku od recimo fjučers „futures“ ugovora, forvardi su nestandardizovani ugovori i proizvod su direktnih pregovora prodavca i kupca.
Učesnik čiji je motiv učešća u berzanskoj trgovini, isključivo zaštita od rizika eventualnih promena cena tržišnog materijala u budućnosti. Na robno-berzanskom tržištu to su recimo proizvođači i prerađivači.
Kliring hartija od vrednosti predstavlja utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na tržištu u vezi sa poslovima sa hartija od vrednosti.
Nalog kupovine/prodaje tržišnog materijala, u kome nalogodavac određuje gornji (za kupovinu) odnosno donji (za prodaju) nivo cene (limit cenu), po kojoj je spreman da kupi/proda konkretni tržišni materijal.
Standardizovan terminski ugovor, iz koga proizilazi pravo kupca opcije da do ugovorom predviđenog trenutka u budućnosti kupi ili proda osnovni tržišni materijal po unapred ugovorom utvrđenoj strajk (strike) ceni. Za to pravo kupac plaća prodavcu opcijsku premiju.
U smislu hartije od vrednosti (warehouse receipt), predstavlja dokument kojim se garantuje postojanje i dostupnost navedene robe, navedenog kvaliteta i količine, u skladištu. Garant podataka iz skladišnice je ovlašćeni skladištar robe koji je izdao skladišnicu. Široko se primenjuje kao instrument prenosa vlasništva kako u spot trgovini tako i u transakcijama sa fjučers ugovorima.
U berzanskom smislu je učesnik u berzanskoj trgovini, čiji je osnovni motiv učešća zarada (profit), a ne zaštita od rizika.
Sinonim za promptnu trgovinu kod koje se plaćanje i isporuka tržišnog materijala, vrši najkasnije i najčešće u roku do 5 dana od dana zaključenja ugovora na Berzi.
U bukvalnom prevodu znači kakav-takav. Ovaj pojam se koristi na robno-berzanskom tržištu i definiše kvalitet robe (najčešće kukuruza), ukazujući da određeni element kvaliteta (vlaga) odstupa od uzans kvaliteta. Ovakvi slučajevi nastaju najčešće u slučaju kotiranja prirodno sušenog kukuruza (u ambarima), čiji procenat vlage još nije pao ispod potrebnog nivoa predviđenog uzansama kvaliteta.
Predstavlja takav vid trgovine kod koje kupac punu ugovornu cenu tržišnog materijala plaća odmah po zaključenja ugovora, a isporuka istog je predviđena za neki period u budućnosti (kod robe taj period je vezan za vreme nakon skidanja useva). Ugovori na zeleno su nestandardizovani terminski ugovori kod kojih prodavac i kupac slobodno dogovaraju sve njegove elemente.