×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50
Ja sam registrovani poljoprivredni proizvođač XY. Imam … vagona kukuruza u svom čardaku. Šta treba da uradim da bih ga ponudio i prodao preko Berze?

Preduslovi:

  • registrovani poljoprivredni proizvođač,
  • posedovanje štedne knjižice ili tekućeg računa,
  • minimum 25 tona robe na jednom utovarnom mestu,
  • posedovanje uverenja o kvalitetu izdatog na osnovu uzorokovanja konkretne robe od strane ovlašćene kontrolne kuće.

Kada su ovi preduslovi ispunjeni, poljoprivredni proizvođač i preduzeće „AGRAR PRODUKT“ (njegov zastupnik na Berzi), potpisuju ugovor o zastupanju, zatim sledi davanje naloga „AGRAR PRODUKTU“ od strane komitenta (poljopr.proizvođača).

Na osnovu primljenog naloga „AGRAR PRODUKT“ kotira na Berzi (kao njen član) nalog za prodaju robe pod istim uslovima koji se nalaze u Nalogu koji je primio od poljoprivrednog proizvođača.

Ukoliko postoji adekvatna tražnja za konkretnu kotaciju, dolazi do zaključenja ugovora na Berzi.

Nakon prijema avansne uplate od kupca „AGRAR PRODUKT“ otvara dispoziciju za utovar robe, a sredstva prebacuje na račun poljopr. proizvođača u roku do 48 sati od kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe.

Iznos sredstava koji se uplaćuje na štednu knjižicu ili tekući račun poljopr. proizvođača jednaka su vrednosti prodate robe (bez PDV-a) + 8% PDV-a na tu vrednost (koji pripada poljopr.proizvođaču) – provizija „AGRAR PRODUKTA“ koja iznosi 1% na ukupnu vrednost transakcije.

Ja sam uvoznik iz… (Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Mađarske…). S obzirom da kao član mogu da pratim on-line cene na Berzi, interesuje me kako mogu da kupim (uvezem) ponuđeni kukuruz (pšenicu…)?

S obzirom da samo domaća pravna lica imaju pravo trgovanja preko Berze, inostrani članovi mogu ponuđenu robu kupovati isključivo preko svog predstavnika na teritoriji Srbije (predstavništvo, špediter, izvoznik,…) koji mogu u svoje ime a za račun ino-kupca istupati na Berzi.

Koje stope PDV se obračunavaju za pojedine robe koje se prometuju preko Produktne berze?

Ovo je regulisano Zakonom o porezu na dodatu vrednost:

Poreska stopa

Član 23

Opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i ulsuga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Po posebnoj stopi PDV od 8% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvop dobara i to:

1. hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda;

1a. ……

2. svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća, mesa, ribe i jaja;

2a. žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice;

3. …

4. …

5. …

6. đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, kompletne smeše za ishranu stoke i žive stoke;

Objavljeno:

Zakon: Službeni glasnik Republike Srbije broj: 84/2004
Izmene i dopune: Službeni glasnik Republike Srbije broj: 93/12

Pod kojim uslovima mogu od Berze dobiti zvaničnu-pismenu potvrdu o ceni pšenice (kukuruza,…) na dan … (određeni datum, mesec, godina u prošlosti), za potrebe Suda, analiza… ?

„Produktna berza“ Novi Sad je jedina ovlašćena institucija, na teritoriji Srbije, za davanje ovakvih Potvrda o istorijskim cenama proizvoda kojima se trguje preko iste. Slanjem zahteva na Berzu a nakon toga i avansnom uplatom iznosa od 1.000,00 dinara (bez PDV-a), svako fizičko i pravno lice može pribaviti zvaničnu pismenu informaciju za svoje potrebe. Navedeni iznos naplaćuje se za Podatak o jednom artiklu u konkretnoj kalendarskoj godini.

Radim u preduzeću… Do sada moje preduzeće nije trgovalo preko „Produktne berze“. Imamo na prodaju … tona kukuruza, veštački suvog, JUS kvaliteta, koji se nalazi u (mesto utovara). Kako i pod kojim uslovima mogu robu da ponudim i prodam preko „Produktne berze“?

Prvi i osnovni preduslov pribavljanja informacija i trgovanja preko „Produktne berze“ u Novom Sadu je sticanje statusa člana. Nakon dostavljanja osnovnih podataka o preduzeću (za preduzeća koja se prvi put javljaju), sledi popunjavanje, overa i slanje na Berzu naloga za prodaju robe. Minimalna količina robe mora biti 25 tona. Nakon formalne i suštinske provere elemenata iz Naloga prodaje, sledi objavljivanje kotacije konkretne ponude. U slučaju da nakon kotiranja bude zainteresovanog kupca ili kupaca, isti šalju na Berzu odgovarajući Nalog za kupovinu konkretne robe koji u svim elementima odgovara Nalogu prodaje. Štampanjem Potvrde prodaje odnosno Potvrde kupovine, zaključuje se berzanski posao i sledi njegova komercijalna realizacija.

Napomena: za nove članove (oni koji do sada nisu trgovali preko „Produktne berze“), primenjuje se kliring (berza je kupac prodavcu i prodavac kupcu, pri čemu ne postoji razlika u ceni i troškove platnog prometa snosi berza), odnosno sredstva koja je Berza avansno naplatila od kupca, biće prebačena na račun prodavca 24 časa nakon kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe.

Šta kao pravno lice dobijam plaćanjem polugodišnje članarine Berzi?

Na osnovu uplate od 10.000,00 dinara u korist Berzinog računa, preduzeće stiče pravo da u okviru kalendarskog poljugodišta:

  • kotira svoje naloge prodaje ili kupovine, odnosno prodaje ili kupuje preko Berze (samo rezidenti Srbije);
  • Instaliranjem Berzinog programa (CD-a) on-line prati sva kretanja ponude tražnje i zaključenih transakcija na Berzi;
  • Redovno svakog petka slanjem e-maila dobija elektronsko izdanje „Informatora“ (Berzinog nedeljnog glasnika), koji sadrži kompletni pregled trgovanja za proteklu nedelju.
  • SMS poruku o realizovanom poslu