×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (15.01.) 16,80 din/kg (0,00%) soja (16.01.) 47,20 din/kg (+0,43%) pšenica SRPS (06.12.) 17,80 din/kg (0,00%) pšenica proteini min. 10,5% (17.01.) 17,30 din/kg pšenica proteini min. 12% (17.01.) 17,57 din/kg (-0,17%) pšenica proteini min. 13% (28.11.) 19,00 din/kg (0,00%)

NAPOMENA: Cene su bez PDV-a

STRUKTURA PROMETA NA SPOT TRŽIŠTU NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU U PERIODU OD 01.01.2007.-30.12.2011.
VRSTA ROBE KOLIČINA U KILOGRAMIMA
KUKURUZ
299.654.864
PŠENICA
168.342.787
MINERALNA ĐUBRIVA
31.822.710
SOJA
31.308.847
STOČNI JEČAM
10.871.000
SOJINA SAČMA
10.367.500
SUNCOKRETOVA SAČMA
6.848.820

IZMENE U METODOLOGIJI PRAĆENJA PRODEXA, PREDVIĐENE ZA PERIOD OD 04.01.2012.

PROIZVODI NAVEDENI U TABELI UČESTVUJU SA SKORO 98% U STRUKTURI UKUPNOG OBIMA PROMETA NA SPOT TRŽIŠTU (IZ ANALIZE JE ISKLJUČEN OSTVAREN PROMET NA TERMINSKOM TRŽIŠTU).
U NAVEDENOJ TABELI SVOJE MESTO PREMA ZNAČAJU OSTVARENOG PROMETA, NALAZE I ĐUBRIVA, KAO I SOJINA SAČMA. MEĐUTIM ZBOG ČINJENICE DA JE TRGOVINA ĐUBRIVIMA ISKLJUČIVO SEZONSKOG KARAKTERA, A DA SOJINA SAČMA VEĆ U TABELI IMA SVOJ PRIMARNI SUBSTITUT, A TO JE SOJA U ZRNU, KOJA U POSLEDNJIH PER GODINA IMA VEĆI PROMET OD SOJINE SAČME ZA VIŠE OD TRI PUTA, LOGIČNO JE DA ĆE SE U ODNOSU NA KOMPONENTE DOSADAŠNJE VREDNOSNE KORPE PRODEXA, UNETI JEDNA IZMENA, A TO JE PRAĆENJE CENE SOJE UMESTO CENE SOJINE SAČME, KOJA JE U ODNOSU NA SOJU U ZRNU ZNAČAJANO IZGUBILA SVOJ PRIMAT, KAKO U POGLEDU PROCENTUALNOG UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNOG PROMETA TAKO I U POGLEDU MINIMUMA FREKVENTNOSTI TRGOVANJA ISTOM, U POSLEDNJIH PET GODINA.
ISTOVREMENO NAVEDENI PARAMETRI BIĆE OSNOV ZA FORMIRANJE STRUKTURE NOVE VREDNOSNE KORPE PRODEXA, POČEVŠI OD 04.01.2012.GODINE.
USLED MINIMALNIH SEZONSKIH ODSTUPANJA UČEŠĆA POJEDINIH ARTIKALA U STRUKTURI UKUPNOG PROMETA, VIŠE NEMA SMISLA PRATITI PRODEX, NA BAZI SEZONSKI PROMENA PARAMETARA, NEGO ĆE SE UTVRDITI FIKSNA STRUKTURNA BAZA ZA ČITAVU KALENDARSKU GODINU, PRI ČEMU ĆE SE ISTA KORIGOVATI NAKON SVAKE PETE KALENDARSKE GODINE, KAO POSLEDICA EVENTUALNIH PROMENA U STRUKTURI VREDNOSNE KORPE.
SVE OVO NE SAMO DA NEĆE POREMETITI POSTOJEĆE INDEKSNE VREDNOSTI PRODEXA, OBZIROM DA ĆE SE 04.01.2012. VREDNOST NADOVEZATI NA POSLEDNJU VREDNOST OVOG POKAZATELJA REGISTROVANU 30.12.2011., VEĆ ĆE ZNAČAJNO DOPRINETI REALNIJEM DALJEM PRAĆENJU GLOBALNOG TRENDA SA ASPEKTA CENA U DOMAĆEM AGRARU.

METODOLOGIJA PRAĆENJA PRODEXA OD 01. 01. 2007.  do 31. 12. 2011.

U cilju objektivnog praćenja globalnih cenovnih kretanja na tržištu agrara, za razliku od dosadašnje prakse da se prate cenovna kretanja pojedinih ratarskih kultura, menadžment „Produktne berze“ je, na osnovu dosadašnjeg iskustva u organizovanju robno-berzanske trgovine, kao i na osnovu iscrpne baze podataka, pristupio definisanju jedinstvenog pokazatelja, koji bi u dužem vremenskom periodu pratio opšti cenovni trend na tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Potrebno je znači bilo izdefinisati, formirati i metodološki razraditi jedan jedinstveni cenovni indeks, koji bi omogućio ovakve ambicije. Treba odmah u startu napomenuti da indeks o kome će biti reči nema puno veze sa indeksima na organizovanim tržištima efekata. Na takvim tržištima kretanja indexa, odnosno indexne promene ukazuju na trend razvoja ovog tržišta i stepen razvijenosti privrede. Index koji je „Produktna berza“ definisala pre pokazuje promene vrednosne korpe najznačajnijih ratarskih kultura, ukazujući na opšte poskupljenje ili pak pojeftinjenje primarnih poljoprivrednih proizvoda.

U izboru artikala koji bi trebali da su zastupljeni u pomenutoj korpi (indeksu), pošli smo od nekoliko preduslova:

 • obim proizvodnje pojedinih ratarskih kultura u Srbiji i njihovo vrednosno učešće u strukturi ukupne vrednosti ratarske proizvodnje;
 • stepen tržišnosti pojedinih proizvoda;
 • frekventnost trgovine pojedinim kulturama na „Produktnoj berzi“ tokom godine;
 • mogućnost supstitucije pojedinih primarnih kultura njihovim višim stupnjevima prerade.

Na osnovu izvršenih analiza, zaključeno je da u index možemo svrstati sledeće artikle:

 • pšenica, JUS kvaliteta, rinfuz, bez primene obračuna;
 • kukuruz u zrnu, JUS kvaliteta (prirodno i veštački sušen), rinfuz;
 • ječam (stočni), JUS kvaliteta, rinfuz;
 • suncokretova sačma sa min, 33% proteina, rinfuz;
 • sojina sačma sa min. 44% proteina, rinfuz.

U razmatranje cena pomenutih proizvoda uzeti su obzir isključivo sledeći parametri:

 • cene su sa PDV-om;
 • plaćanje 100% avans;
 • paritet isporuke – fco utovareno u vozilo kupca;
 • promptna, a ne terminska isporuka (nije uzeta u obzir trgovina na zeleno).

S obzirom da je poljoprivredna proizvodnja a time i strukutura prometa na „Produktnoj berzi“ sezonskog karaktera, usled različitog procentualnog učešća pomenutih artikala od sezone do sezone, ovaj faktor je uzet u obzir prilikom utvrđivanja uticaja pojedinih pomenutih proizvoda u indeksnoj korpi za svaku sezonu.