×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (24.05.) 17,50 din/kg (0,00%) soja (14.05.) 46,73 din/kg (+0,49%) pšenica min. 12% proteina (04.05.) 18,00 din/kg (+2,86) pšenica SRPS (14.05.) 18,10 din/kg (+5,85%) pšenica min. 13% proteina (18.05.) 18,40 din/kg (+0,55)

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-10796/2017 од 09.11.2017. године

Република Србија

Републичка дирекција за робне резерве

Београд, ул.Дечанска бр.8 а

(у даљем тексту: Дирекција)

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

 

Републичка дирекција за робне резерве размењује до 10.000 тона меркантилног кукуруза са примарним произвођачима за товну стоку, и то до 4.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, и до 6.000 тона за товну јунад, у следећим паритетима:

Паритети у натуралној размени су:

1) 11,02 кг меркантилног кукуруза за 1 кг товних свиња

2) 13,76  кг меркантилног кукуруза за 1 кг товне јунади

Максимална количина меркантилног кукуруза по физичком лицу – газдинству је до 50.000 кг, максимална количина меркантилног кукуруза за правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике је до 300.000 кг.

Минимални услови које морају испуњавати физичка лица су: товна прасад минимум 100 комада, или товна телад минимум десет комада, на годишњем нивоу. Минимални услови које морају испуњавати правна лица, земљорадничке задруге и предузетници су 1.000 товних прасади на годишњем нивоу, односно 100 телади.

Рок испоруке товних свиња је 5 (пет) месеци, односно 9 (девет) месеци за товну јунад. Уколико Дирекција не преузме товну стоку у утврђеним роковима, произвођачи су дужани да са Дирекцијом закључе уговор о складиштењу, чувању и занављању товне стоке (товне свиње, односно товну јунад).

Средства обезбеђења испоруке товне стоке, и средства обезбеђења складиштења, чувања и занављања су доказ о упису хипотеке првог реда и соло менице.

Право учешћа имају:

а) физичка лица-носиоци регистрованог пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (“Сл. гласник РС”, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17), и налазе се у активном статусу.

б) правна лица, земљорадничке задруге и предузетници, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (“Сл. гласник РС”, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17), и налазе се у активном статусу и морају бити регистровани у АПР-у, са шифром претежне делатности 01.46-узгој свиња или 01.42-узгој других говеда и бивола.

Рок за достављање понуда у писарницу Дирекције је 21.12.2017. године, до 10 часова.

Потребна документација и детаљно објашњење Јавног позива преузимају се на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs у делу Конкурси и тендери.