×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (16.07.) 16,00 din/kg soja (12.07.) 39,50 din/kg pšenica rod 2018. min. 12% proteina (12.07.) 16,50 din/kg

ОБАВЕШТЕЊЕ О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ

Аплицирати можете кликом на следећи линк: www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/

На основу Закључка Владе од 28. јуна 2018. године, Републичка Дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) врши куповину до 28.144 тона меркантилне пшенице род 2018. године, домаћег порекла.
Куповина меркантилне пшенице вршиће се посредством Продуктне берзе АД Нови Сад, од:
1. комерцијалних пољопривредних газдинстава,
2. земљорадничких задруга и
3. складиштара који са Дирекцијом имају закључен уговор о складиштењу, чувању и обнављању меркантилне пшенице.
Комерцијална пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и складиштари морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 и 44/18 – др. закон), а налазе се у активном статусу. Земљорадничке задруге морају бити регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита ( осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Меркантилна пшеница је домаћег порекла, у расутом стању, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, у свему према српском стандарду SRPS.E.B1.200 и SRPS E.B1.200/1 са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%.

Цена меркантилне пшенице је 18,00 д/кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.
Рок плаћања купљене меркантилне пшенице је до 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.
Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног активног, регистрованог, комерцијалног пољопривредног породичног газдинства је 10 тона, а максимална количина је 100 тона.
Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једне земљорадничке задруге је 20 тона, а максимална 150 тона.
Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од овлашћеног складиштара за меркантилну пшеницу је 100 тона, а максимална 1.000 тона.
Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу списка регистрованих пољопривредних продичних газдинстава, земљорадничких задруга и овлашћених складиштара Републичке дирекције за робне резерве, достављеног од стране Продуктне берзе у Новом Саду.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, комерцијално пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:
1. фотокопију личне карте,
2. оригинал Извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству).
Земљорадничка задруга и складиштар Дирекције за меркантилну пшеницу су у обавези да доставе:
1. фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,
2. оригинал Извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству)
3. фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Поред наведеног, регистрована пољопривредна газдинства, земљорадничке задруге и складиштари у обавези су да доставе и:
– потврду о ускладиштењу потисану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,
– магацински улаз, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције и потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца
– сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издате од стране привредног друштва овлашћеног за контролу. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране привредног друштва овлашћеног за контролу, као и од стране овлашћеног лица складиштара који је меркантилну пшеницу примио. Трошкови издавања сертификата су обавеза продавца.
– рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Заинтересовано регистровано комерцијално пољопривредно породично газдинство, земљорадничка задруга или складиштар Дирекције за меркантилну пшеницу пријављују се Продуктној берзи, Нови Сад, електронски, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев 10.07.2018. године, на адреси www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/.
За све информације можете се обратити Дирекцији, на бројеве телефона: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, 3238-425 у Београду и 021/526-890, у Новом Саду, или
„Продуктној берзи“ ад Нови Сад на следеће бројеве телефона: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.

Аплицирати можете кликом на следећи линк: www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/