×
Zaključene berzanske cene bez PDV-a (19.01.) Kukuruz rod 2016. 16,10 din/kg (+0,63%) (19.01.) Pšenica rod 2016 17,80 din/kg (+1,14%) (19.01.2017.) Soja rod 2016 44,60 din/kg (+1,36%)

Mogućnost učešća na robnom tržištu za individualne poljoprivredne proizvođače

Preduzeće za trgovinu i usluge “Agrar produkt” iz Novog Sada, osnovano je od strane “Produktne berze” Novi Sad 15.10.2003. godine, kao DOO.

Osnovni motiv formiranja preduzeća “Agrar produkt” je da se omogući aktivno učešće individualnih poljoprivrednih proizvođača u organizovanoj berzanskoj trgovini poljoprivrednim proizvodima na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu. Osnovna funkcija “Agrar produkta” je spona između individualnih poljoprivrednih proizvođača kao fizičkih lica i berze. Kroz delatnost otkupa poljoprivrednih proizvoda i iznošenje na berzu naloga za prodaju identičnih klijentovim, “Agrar produkt” je sa jedne strane zastupnik individualnih poljoprivrednih proizvođača, a sa druge strane pravno lice-prodavac poljoprivrednih proizvoda u svojstvu člana berze.

Uprkos nasleđenom nepoverenju individualnog sektora prema finansijskim institucijama, kao i sporijem prihvatanju savremenih tehničkih sredstava, posebno u oblasti telekomunikacija i informacionih sistema, uočeno je veliko interesovanje paora za uključivanje na robno tržište.

U početnom periodu rada izvršeno je ispitivanje tržišta, uspostavljeni prvi kontakti, kao i informisanje potencijalnih klijenata o mogućnostima i prednosti ovakvog načina trgovine, te su, uz svesrdnu stručnu pomoć menadžmenta i zaposlenih Produktne berze, odrađeni i prvi poslovi u prometu veštački sušenog kukuruza JUS kvaliteta.

Pored obilja svakako korisnih informacija koje stižu do proizvođača, valjalo bi odgovoriti na neka vrlo konkretna pitanja vezana za samu tehniku i način realizacije ovakve trgovine, a ona najčešće glase: šta mi je potrebno od dokumenata, koju cenu mogu da postignem za svoju robu, koji su moji troškovi, način plaćanja i rok za isplatu, kako je regulisan porez, i mnoga druga.

Preduslovi da individualni proizvođač plasira svoju robu preko “Agrar produkta”, odnosno preko Berze su sledeći:

  • da dostave kopiju poreskog rešenja na poljoprivredno zemljište zbog ostvarivanja PDV nadoknade u iznosu od 8%;
  • da je roba koju nudi uslovno skladištena o čemu dostavlja Potvrdu (odvagu, skladišnicu) sa elementima kvaliteta robe izdatu od skladištara jer se na Berzi trguje samo robom koja zadovoljava SRPS standarde kvaliteta;
  • da u slučaju neuslovnog skladištenja u sopstvenom domaćinstvu (čardak, ambar) pribavi Izveštaj ovlašćene kontrolne kuće o izvršenoj analizi robe koju želi da proda na adresi gde je roba uskladištena, i kojim se potvrđuje da ista zadovoljava elemente SRPS kvaliteta;
  • da proizvođač ima štednu knjižicu ili tekući račun u korist koga se vrši uplata za robu.

Po ispunjenu gore navedenih uslova zainteresovani individualni poljoprivredni proizvođač sa “Agrar produktom” potpisuje Ugovor o zastupanju u trgovini na “Produktnoj berzi” Novi Sad i daje Nalog za prodaju robe. “Agrar produkt”, zatim, daje Nalog “Produktnoj berzi” Novi Sad, identičan po formi i sadržini Nalogu klijenta–proizvođača. Kada dođe do prodaje robe preko Berze, “Agrar produkt” o realizaciji izveštava proizvođača i šalje svoju profakturu za robu kupcu. Po uplati, “Agrar produkt” šalje Nalog za utovar skladištaru, a po izvršenom utovaru, kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe vrši prenos sredstava u korist namenskog računa proizvođača u roku od 48 sati.

Za svoju uslugu zastupnika u ovom poslu “Agrar produkt” naplaćuje od proizvođača proviziju u iznosu od 1% uvećanu za PDV (20% na 1%).

Na konkretnom primeru pokazaćemo koja je to cena, odnosno, iznos po kilogramu prodate robe koju individualni poljoprivredni proizvođač ostvaruje ovakvim načinom trgovine:
Pod pretpostavkom da je Berzanska–tržišna cena neke robe, npr. kukuruz, merkantilni, veštački sušen, rod 2012., rinfuz, u datom trenutku 26,00 din/kg, neto cena (bez PDV-a po stopi od 8%) bila bi 28,08 din/kg; kada se na tu neto cenu doda PDV nadoknada od 8% (u iznosu 2,08 din) i odbije zastupnička provizija sa pripadajućim porezom od 1,20% (u iznosu od 0,31 din) proizvođaču pripada cena od 27,77 din/kg.

Za sve detaljnije informacije individualni poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti “Agrar produktu” na telefon 021/445-406.

Zlatko Beglerbegović